ពង្រឹងកិច្ចសហការលើការងារអភិរក្សធនធានជលផល នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

កិច្ចប្រជុំ រវាងអង្គការក្រុមទ្រទ្រង សហគមន៍នេសាទ ជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល បន្ទាយមានជ័យ ដើRead More…