ការប៉ាន់ប្រមាណសមត្ថភាពសហគមន៍

CWRMRL Project
សហគមន៍អាងបារាយណ៍ ភូមិបារាយណ ឃុំតាផូ ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

កាលពីខែកុម្ភៈ និងមីនា ឆ្នាំ ២០២០ នៅខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តបន្តាយមានជ័យ នៃគម្រោង «ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកសហគមន៍ដែលធននឹងជីវភាពរស់នៅ» CWRMRL របស់អង្គការក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ មន្រ្តីគម្រោងបានចុះសម្របសម្រួលកម្មវិធី ការប៉ាន់ប្រមាណសមត្ថភាពសហគមន៍ទាំង៦ ដើម្បី

  1. រចនាសម្ពន័្ធរគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ  របស់គណៈកម្មការ
  2. ការអនុវត្តផែនការការងារ​ របស់គណៈកម្មការ
  3. ការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារ និងការចែករំលែកពត៌មានរប​ស់គណៈកម្មការ
  4. សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទឹកចំរុះនៅក្នុងសហគមន៍ របស់គណៈកម្មការសហគមន៍
  5. សមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងសហគមន៍ និង