ចុះប្រមូលព័ត៌មានពីស្ថានភាព COVID 19 ទៅលើ ផលប៉ះពាល់ ក្តីបារម្ភ ក្តីសុបិន្ត យុទ្ធសាស្ត្រ និងការរំពឹងទុក របស់ឃុំ និងមណ្ឌលសុខភាព គោករមៀត/នៃគម្រោង CWRMRL-CAFOD

CWRMRL Project

១៩ ដល់ ២១ ឧសភា ២០២០ VSG បានចុះប្រមូលព័ត៌មានពីស្ថានភាព COVID 19 ទៅលើ ផលប៉ះពាល់ ក្តីបារម្ភ ក្តីសុបិន្ត យុទ្ធសាស្ត្រ និងការរំពឹងទុក របស់ឃុំ និងមណ្ឌលសុខភាព គោករមៀត រួមទាំងផ្តល់Mask និងសាប៊ូ ចូលរួមបង្ការផងដែរ។ គាំទ្រដោយ CAFOD។
………………………….
រៀបចំដោយៈ ជួន ផល្លី និង លី រ៉ហ្វាត មន្រ្តីគម្រោងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងបាត់ដំបង