ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់បុគ្គលិកអង្គការហ្វ័រ៉ុមសុីដ

ថ្ងៃទី២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នាំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់បុគ្គលិកអង្គការហ្វ័រ៉ុមសុីដ ក្Read More…

ពង្រឹងកិច្ចសហការលើការងារអភិរក្សធនធានជលផល នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

កិច្ចប្រជុំ រវាងអង្គការក្រុមទ្រទ្រង សហគមន៍នេសាទ ជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល បន្ទាយមានជ័យ ដើRead More…