ពង្រឹងកិច្ចសហការលើការងារអភិរក្សធនធានជលផល នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

MACP Project

កិច្ចប្រជុំ រវាងអង្គការក្រុមទ្រទ្រង សហគមន៍នេសាទ ជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល បន្ទាយមានជ័យ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការ និងចំនុចខ្វះខាត ក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ(ធនធានជលផល) នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល បន្ទាយមានជ័យ រីករាយនឹងសហការណ៍ និងដោះស្រាយដង្វល់របស់សហគមន៍ ជាពិសេសការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទ នៅតាមសហគមន៍។ លោកបានបន្តទៀតថា លោកលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋ រាយការណ៍ពីបទល្មើសនេសាទដល់សហគមន៍ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងមន្ត្រីជំនាញជលផល។

អត្ថបទដោយៈ

លោក លន់ បូរី | មន្ត្រីអនុវត្តគម្រោង

1 thought on “ពង្រឹងកិច្ចសហការលើការងារអភិរក្សធនធានជលផល នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

Comments are closed.