ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់បុគ្គលិកអង្គការហ្វ័រ៉ុមសុីដ

LIFE Project MACP Project

ថ្ងៃទី២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នាំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់បុគ្គលិកអង្គការហ្វ័រ៉ុមសុីដ ក្នុងនោះក៏មានសហគមន៍បឹងទឹម សម្តេច នាយិកាអង្គការក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ និងបុគ្គលិក ចុះមកមើលបឹងមុឹល (បឹងអភិរក្សបឹងទឹម) និងបឹងចក (បឹងអភិរក្សបឹងចក ) និងតំបន់ព្រៃលិចទឹកសហគមន៍ផងដែរ។